LÃNH ĐẠO VNPT HÀ TĨNH
Giám đốc :
Ông Trần Danh Việt
Phó Giám đốc:
Ông Phan Công Việt
Phó Giám đốc
Ông Trần Xuân Dũng
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Tổ chức- Lao động
Trưởng phòng: Trần Bắc
Điện thoại:
Phòng Tài chính- Kế Toán
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Lam
Điện thoại:
Phòng Kế hoạch-  Kinh doanh
Trưởng phòng: Nguyễn Huy Long
Điện thoại
Phòng Mạng và Dịch vụ
Trưởng phòng: Trần Viết Thành
Điện thoại:
Phòng  Đầu tư- XDCB
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Khiếu
Điện thoại
Phòng Hành chính- tổng hợp
Trưởng phòng: Ông Trần Việt Anh
Điện thoại:

LÃNH ĐẠO VNPT HÀ TĨNH

            Giám đốc         : Ông Trần Danh Việt
            Phó Giám đốc : Ông Phan Công Việt
            Phó Giám đốc : Ông Trần Xuân Dũng

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 

1- Phòng Tổ chức- Lao động

Trưởng phòng: Trần Bắc

4- Phòng Mạng và Dịch vụ
Trưởng phòng: Trần Viết Thành                  

2- Phòng Tài chính- Kế Toán    

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Lam     

5- Phòng  Đầu tư- XDCB   

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Khiếu

3- Phòng Kế hoạch-  Kinh doanh

Trưởng phòng: Nguyễn Huy Long

6- Phòng Hành chính- tổng hợp

Trưởng phòng: Ông Trần Việt Anh


 

 

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Trung tâm Kinh doanh

Giám đốc: Phan Công Việt

Trung tâm Điều hành- Thông tin

Giám đốc: Nguyễn Quang Hà

Phòng bán hàng Thành Phố

Giám đốc: Đặng Tự Hào

Trung tâm Công nghệ -Thông tin

Giám đốc: Lê Anh Tú

Phòng bán hàng Thạch Hà

Giám đốc: Nguyễn Xuân Liệu

Trung tâm Viễn thông Thành Phố

Giám đốc: Trần Xuân Dũng

Phòng bán hàng Can Lộc

Giám đốc: Bùi Thị Hằng Phương

Trung tâm Viễn thông Thạch Hà

Giám đốc : Nguyễn Văn Sơn

Phòng bán hàng Kỳ Anh

Giám đốc: Phan Thanh Hoàng

Trung tâm Viễn thông Can Lộc

Giám đốc : Lê Hồng Thao

Phòng bán hàng Cẩm Xuyên

Giám đốc: Nguyễn Huy Toàn

Trung tâm Viễn thông Kỳ Anh

Giám đốc : Trần Đình Hóa

Phòng bán hàng Lộc Hà

Giám đốc: Phan Văn Bằng

Trung tâm Viễn thông Cẩm Xuyên

Giám đốc : Lê Văn Đông

Phòng bán hàng Hồng Lĩnh

Giám đốc: Võ Tuấn Thanh

Trung tâm Viễn thông Lộc Hà

Giám đốc : Cát Mạnh Kiên

Phòng bán hàng Nghi Xuân

Giám đốc: Cát Văn Thành

Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh

Giám đốc : Bùi Hoàng Giáp

Phòng bán hàng Đức Thọ

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

Trung tâm Viễn thông Nghi Xuân

Giám đốc : Nguyễn Hữu Nam

Phòng bán hàng Hương Sơn

Giám đốc: Phạm Thái Bình

Trung tâm Viễn thông Đức Thọ

Giám đốc : Thái Hà Thanh

Phòng bán hàng Hương Khê

Giám đốc: Nguyễn Thế Anh

Trung tâm Viễn thông Hương Sơn

Giám đốc : Nguyễn Huy Cương

Phòng bán hàng Vũ Quang

Giám đốc: Phan Ngọc Cảnh

Trung tâm Viễn thông Hương Khê

Giám đốc : Nguyễn Hữu Thực

Trung tâm Viễn thông Vũ Quang

Giám đốc : Phan Đăng Khoa